Έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για λογαριασμό της ZeniΘ ανέλαβαν, ύστερα από ανοιχτό διαγωνισμό, οι εταιρείες Space Hellas και Bluestream Solutions. Το έργο αφορά στη μετάβαση της υποδομής της ZeniΘ στο Microsoft Azure Cloud.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών μετάβασης σε υπολογιστικό νέφος (Cloud Migration to Microsoft Azure), περί των 100 virtual machines, τα οποία υποστηρίζουν:

  • Tη λειτουργία όλων των βασικών συστημάτων της εταιρείας, όπως το CRM, τα συστήματα πληρωμών, το ERP, τα οποία βρίσκονταν κατά 90% σε τοπικό κέντρο δεδομένων.
  • Tην ενσωμάτωση νέων συστημάτων και τεχνολογιών (system integration).
  • Tη διαχείριση της cloud υποδομής (administration).
  • Tην τεχνική υποστήριξη (support).
  • Tην επίβλεψη καλής και ασφαλούς λειτουργίας

Έμφαση στην ασφάλεια
Δίνοντας  έμφαση στην ασφάλεια, η συνεργασία των δύο παρόχων λύσεων cloud της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα- της Space Hellas και της BlueStream- εξασφαλίζει όχι μόνο την ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο cloud, αλλά και την υλοποίηση πλήρους NOC (Network Operations Center) και SOC (Security Operations Center), δηλαδή τη λειτουργία ενός κέντρου παρακολούθησης και προστασίας των δεδομένων της εταιρείας, όλα αυτά με την παροχή SLA στους μικρότερους δυνατούς χρόνους.

H Space Hellas αποτελεί Direct Bill CSP συνεργάτη της Microsoft με εξειδίκευση και τεχνογνωσία η οποία πιστοποιείται από δύο μοναδικά Advanced Specializations σε «Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure», καθώς και «Linux and Open Source Databases Migration to Μicrosoft Azure». Η BlueStream Solutions έχει αναλάβει περισσότερα από 25 έργα Azure cloud migration τα τελευταία δύο χρόνια, αντίστοιχα συμβόλαια operations και support με αυστηρά SLA’s, ενώ φέτος απέσπασε τη διάκριση «Microsoft Azure Advanced Specialization».