Τα δίκτυα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολύπλοκα, εκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούν, αλλά και εμπορεύονται την τεχνολογία και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα ενός οργανισμού. Οι επιθέσεις που έχουν ως στόχο την εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού, αποτελούν στην πραγματικότητα συνδυασμό δύο επιμέρους επιθέσεων. Η πρώτη επίθεση έχει ως στόχο τον προμηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως δούρειος ίππος προκειμένου ο επιτιθέμενος ν’ αποκτήσει πρόσβαση στην υποδομή ή/και σε κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του τελικού του στόχου, ο οποίος μπορεί να είναι τόσο ο εκάστοτε πελάτης του προμηθευτή, όσο και κάποιος άλλος προμηθευτής. Η αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων κινείται γύρω από δύο άξονες: α) την αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στην διεργασία διαχείρισης των προμηθευτών, και β) την αξιολόγηση των δικλείδων ασφάλειας που εφαρμόζει ο προμηθευτής κι έχουν σχέση με τη συνεργασία, την επικοινωνία και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων προς τον οργανισμό. Οι οργανισμοί που καταφέρνουν να διαχειριστούν τους κινδύνους που προκύπτουν από την εφοδιαστική τους αλυσίδα, αποκτούν ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθειά τους για συνεχή διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, το οποίο με τη σειρά του συνδράμει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Η αυξημένη δια-συνδεσιμότητα και αλληλεπίδραση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου, καθώς και η απαίτηση για άμεση απόκριση κατά την παροχή υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών ωθούν τους οργανισμούς στη δημιουργία και χρήση ενός εκτεταμένου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αδυναμία ή η καθυστερημένη διαχείριση των σχετικών κινδύνων θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική διαδικασία και μοιραία απειλεί και την ίδια τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Οι ψηφιακές απειλές που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν πρόκληση για ολόκληρο τον οργανισμό. Η ικανότητα της εκτίμησης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που άπτονται την ασφάλειας των πληροφοριών και των ψηφιακών υποδομών και αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού, είναι πρωταρχικής σημασίας. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται η κατάρτιση δομημένου προγράμματος για τη διαχείριση των κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισμού, στ’ οποίο θα περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω αναφερθέντων αναλυτικά αναφορικά με την πλέον σύγχρονη πτυχή της εφοδιαστικής αλυσίδας.