Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη εταιρειών και οργανισμών έχουν πλέον κατανοήσει τη σημασία και τις επιπτώσεις που έχουν για την επιχειρηματική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα οι κίνδυνοι και οι σύγχρονες προκλήσεις που άπτονται της ασφάλειας των πληροφοριών (ΑΠ). Οι εν λόγω προκλήσεις απαιτούν αμοιβαία κατανόηση και συνεννόηση μεταξύ των ως άνω στελεχών και των υπευθύνων για την ΑΠ, τόσο για τη χάραξη της σχετικής στρατηγικής, όσο και για τον τρόπο εφαρμογής της. Ωστόσο, η εγρήγορση και η κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ΑΠ δεν έχει αποφέρει το επιθυμητό επίπεδο συνεννόησης μεταξύ τους. Σύμφωνα με μελέτη του World Economic Forum, το γεγονός αυτό είναι όχι μόνο αναμφισβήτητο, αλλά και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι οι επαγγελματίες της ΑΠ δεν διατυπώνουν με σαφήνεια τον πραγματικό κίνδυνο για τον εκάστοτε Οργανισμό. Επιπλέον, χρησιμοποιούν όρους τους οποίους τα επιχειρηματικά στελέχη δεν αντιλαμβάνονται με ευχέρεια, με συνέπεια να μην είναι κατανοητά τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας.

Ως αποτέλεσμα, τα ανώτερα διοικητικά επιχειρηματικά στελέχη διακατέχονται από το αίσθημα της αβεβαιότητας αναφορικά με την ορθή στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων ΑΠ. Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη συνεννόηση, οι επαγγελματίες της ΑΠ οφείλουν να παρουσιάζουν τα σχετικά ζητήματα με σαφήνεια κάνοντας χρήση επιχειρηματικών όρων προκειμένου να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις των σχετικών κινδύνων στον Οργανισμό. Από την πλευρά τους τα διοικητικά στελέχη οφείλουν να αποδεχθούν έμπρακτα την ευθύνη που τους αναλογεί και να υιοθετήσουν την ΑΠ ως μέρος της εργασιακής τους καθημερινότητας. Χρειάζεται να ενισχύσουν την προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, με σκοπό να αποτελέσει η ΑΠ πραγματική υποχρέωση των επιχειρηματικών στελεχών και ταυτόχρονα να θεσπίσουν δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των παραπάνω. Η ΑΠ διαθέτει τεράστιο εύρος και η ουσιαστική εφαρμογή της απαιτεί εργασιακούς ρόλους με ευρύ σύνολο δεξιοτήτων. Όσον αφορά στο εταιρικό περιβάλλον, και δεδομένης της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών στην ΑΠ, χρειάζονται περισσότεροι υβριδικοί ρόλοι οι οποίοι θα κατανοούν τα βασικά τεχνικά ζητήματα και θα μπορούν να εξηγήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές και διαδικασίες ΑΠ στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία.