Η Ασφάλεια Πληροφοριών (εφεξής ΑΠ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ως εκ τούτου η επιχειρηματική πραγματικότητα προσδοκά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τη ΑΠ και ταύτισή της με τις επιχειρηματικές προσδοκίες αναφορικά με την ταχύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

Η ΑΠ μπορεί ν’ αποτελέσει αρωγό του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, υπό τον όρο της μερικής αναθεώρησης των βασικών της εννοιών και του τρόπου προσέγγισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παραδοσιακά, η στρατηγική που αφορά στην ΑΠ θέτει ως προτεραιότητα την προστασία. Η έννοια της προστασίας αποτελεί ένα μόνον από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην ολιστική θεώρηση της ΑΠ . Δεδομένου του ραγδαίου μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κινητήριο μοχλό του οποίου συνιστούν οι ψηφιακές υποδομές, καθίσταται αναγκαία η διεύρυνση της στρατηγικής για την ΑΠ, η οποία θα πρέπει να συμβάλει πλέον και στην ελαχιστοποίηση των όποιων πρακτικών δυσλειτουργιών, αλλά και στην κανονιστική συμμόρφωση, καθώς και στην ενδυνάμωση του κλίματος εμπιστοσύνης πελατών και συνεργατών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται ο μετασχηματισμός της ΑΠ σε κάτι περισσότερο από μια διεργασία διαχείρισης των σχετικών απειλών. Απαιτεί την υιοθέτηση μιας νέας νοοτροπίας που θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη, καθώς και την ενσωμάτωση των απαιτήσεων που αφορούν την ΑΠ στις υφιστάμενες διεργασίες και λειτουργίες του Οργανισμού. Η διεύρυνση της έννοιας της ΑΠ και η εναρμόνισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους ξεκινά ήδη, όπως προαναφέρθηκε, από την αναθεώρηση των ίδιων των βασικών εννοιών της.

Το τρίπτυχο Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα μετασχηματίζεται σε Προστασία των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και της ιδιωτικότητας, Ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των προβλημάτων κατά τη τη λειτουργία του Οργανισμού, Εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης ως προς την επιχειρηματική ταυτότητα και Διασφάλιση της παραγωγικότητας. Δεν πρόκειται για μια απλή λεκτική αντικατάσταση, αλλά για ουσιαστική μεταβολή της οπτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπίας και εντέλει σε πραγματική ενσωμάτωση της ΑΠ στην επιχειρηματική λειτουργία ώστε ν’ αποτελεί αρωγό στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα και ανάπτυξη.