Η νέα εποχή της αυξημένης τεχνολογικής συνδεσιμότητας και αυτοματισμού παρέχει στις επιχειρήσεις μια πρωτοφανή ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία. Ωστόσο, χωρίς την κατάλληλη προστασία του ευρύτερου ψηφιακού και φυσικού περιβάλλοντος, οι έξυπνες υποδομές και οι συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές/ συστήματα είναι ευάλωτες σε κάθε είδους περιστατικό ασφάλειας.
Οι πιθανές επιπτώσεις μιας συνδυασμένης επίθεσης στις υποδομές ενός οργανισμού μέσω εκμετάλλευσης αδυναμιών της φυσικής και της ψηφιακής ασφάλειας μπορούν να είναι ακόμη και ανυπολόγιστες και ερείδονται σε ένα ευρύ φάσμα απειλών κατά των οργανισμών.

Μια ρεαλιστική στρατηγική ασφάλειας στο σημερινό συνεχώς εξελισσόμενο, μεταβαλλόμενο περιβάλλον πρέπει να περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση για την σύγκλιση της φυσικής και της ψηφιακής ασφάλειας, ώστε ο συνδυασμός τους να επιτύχει τη συνολική διαχείριση κάθε πτυχής της ασφάλειας του οργανισμού. Συνακόλουθα, προκύπτει και αναγκαιότητα για σύγκλιση των ρόλων του υπευθύνου φυσικής ασφάλειας και του υπεύθυνου ασφάλειας πληροφοριών.

Η εν λόγω σύγκλιση συγκεντρώνει πολλαπλές παραμέτρους της ασφάλειας στον χώρο των επιχειρήσεων και βασίζεται στην ικανότητα διασύνδεσης μιας ευρείας σειράς διαδικασιών ασφαλείας, με στόχο την ολιστική διαχείριση των κινδύνων και των περιστατικών ασφάλειας.
Για να γίνει αυτό, ο κάθε εμπλεκόμενος τομέας της ασφάλειας πρέπει να κατανοήσει και να υιοθετήσει τα εργαλεία του άλλου (τεχνολογία, διαδικασίες, λογική προσέγγιση), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δυνατοτήτων πρόληψης και ταυτοποίησης των περιστατικών, αλλά και αντίδρασης σε αυτά και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις ανάγκες και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου εταιρικού περιβάλλοντος.
Η ανωτέρω προσέγγιση ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης και συντονισμού όλων των διεργασιών ασφάλειας, με απώτερο σκοπό όχι μόνο την ίδια την ολιστική αντιμετώπιση της ασφάλειας καθαυτή, αλλά τη μέσω αυτής προστασία του οργανισμού και των εργαζομένων του.