Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη την όγδοη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας και απεύθυνε έκκληση για επιτάχυνση των διεξαγόμενων εργασιών για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ.

Ένα χρόνο μετά την παρουσίαση μιας δέσμης συγκεκριμένων μέτρων – τα περισσότερα εκ των οποίων ήδη εφαρμόζονται – με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, η Επιτροπή διατύπωσε ορισμένες πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της χρήσης της ψηφιακής επικοινωνίας και των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που επιστρέφουν.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιταχύνει πλέον τις εργασίες της ώστε να καλυφθούν τα κενά που υφίστανται στο σημερινό πλαίσιο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα βραχυπρόθεσμα επιχειρησιακά μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς έναντι των αυξημένων απειλών στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο της ευρύτερης επανεξέτασης της στρατηγικής του 2013 για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 10,8 εκατ. ευρώ σε 14 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με στόχο την ενίσχυση του δικτύου εθνικών ομάδων παρέμβασης για την αντιμετώπιση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών (δίκτυο CSIRT), ενώ εξετάζει πιθανά νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, έλαβε περαιτέρω μέτρα με σκοπό την προώθηση της νέας της προσέγγισης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων Πληροφοριών της ΕΕ, με την παρουσίαση δυο νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου (ECRIS-TCN).