Η εφαρμογή, η κλιμάκωση και η υποστήριξη μιας λύσης Desktop Virtualization (DV) μπορεί να αποτελέσει μια πολύπλοκη διαδικασία με μεγάλες αρχικές δαπάνες. Η κατανόηση των αναγκών και προφίλ των χρηστών είναι κρίσιμη για την επιτυχία ενός project DV σε έναν οργανισμό.

Η αξιολόγηση χρηστών και της τρέχουσας υποδομής PCs πριν την υλοποίηση ενός project Desktop Virtualization μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και να περιορίσει τους πονοκεφάλους των CIOs. Αναπτύσσοντας μια λύση για λάθους χρήστες ή αξιοποιώντας λάθος τεχνολογία οδηγείται κανείς με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Για παράδειγμα, ένα από τα σημαντικά θέματα κατά την εφαρμογή λύσεων on-premises client virtualization είναι το λεγόμενο ‘‘VDI stall.’’ Μια επιτυχή και απροβλημάτιστη υλοποίηση με 50-100 χρήστες μπορεί να προκαλέσει υπέρμετρη αυτοπεποίθηση στους IT administrators ως προς το τι είναι ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμο μέσα στο data center.

Καθώς, ωστόσο, γίνεται μια κλιμάκωση στους 200, μετά στους 500 και ακολούθως στους 1000 χρήστες, οι απαιτήσεις networking και storage αρχίζουν να διογκώνονται και να περιορίζουν δραστικά, εφόσον δεν ικανοποιηθούν, την εμπειρία χρήστη. Αναγκάζοντας τα στελέχη του ΙΤ να προβληματίζονται για τις δυσλειτουργίες και να εξετάζουν λύσεις, οι οποίες θα χρειάζονται, ενδεχόμενα, νέες επενδύσεις. Το χειρότερο από όλα είναι ότι οι χρήστες αποκτούν μια κακή εμπειρία χρήσης που μεταφράζεται, πιθανώς, σε διστακτικότητα και άρνηση μιας μακροπρόθεσμης αποδοχής της τεχνολογίας, ακόμα και αν αντιμετωπιστούν τα προβλήματά της.

Όπως καταγράφει η IDC σε πρόσφατη μελέτη της, σε ορισμένες περιπτώσεις κατάρρευσαν ακόμα και πλήρεις υλοποιήσεις desktop virtualization, επειδή η αρχική τους αρχιτεκτονική δεν είχε σχεδιαστεί σωστά. Αυτό ωθεί αρκετούς οργανισμούς να αναζητούν λύσεις συγκλινουσών υποδομών για το μετριασμό των παγίδων υλοποιήσεων του VDI. Είναι, επίσης, κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι το φορτίο ενός virtual desktop διαφέρει πολύ από το στάνταρ φορτίο ενός virtualized server. Το περιβάλλον μπορεί να μοιάζει, ωστόσο οι ανάγκες δικτύωσης και storage είναι σημαντικά διαφορετικές. Αυτό σημαίνει ότι το να εναπόκειται κανείς σε συνεργάτες που κατανοούν αυτές τις διαφορές μπορεί να κάνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε μια επιτυχημένη και μια αποτυχημένη υλοποίηση του VDI, οδηγώντας, παράλληλα, σε ένα μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης.

Μεταστροφή ένεκα οικονομίας
Τα τελευταία χρόνια το client virtualization αναπτύχθηκε από μια τακτική προσέγγισης για την επίλυση του προβλήματος εργασίας στο ίδιο desktop από πολλαπλούς χρήστες, σε μια στρατηγική διαχείρισης του κύκλου ζωής των desktops, παρόμοια με το private cloud. Κρίσιμος παράγοντας σε αυτήν τη μεταστροφή σκέψης αποτέλεσαν οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οικονομικές συνέπειες των virtualized desktops. Όπως γίνεται και με τις άλλες στρατηγικές cloud, το client virtualization προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη: μειώνει το κόστος πλατφόρμας, αυξάνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, περιορίζει το χρόνο που αφιερώνεται από το ΙΤ για να «κρατά τα φώτα ανοικτά», υλοποιείται στη μορφή μια συνεπούς και ασφαλούς υπηρεσίας, προσφέρει εν γένει μια υψηλής ποιότητας υπηρεσία. Οι οργανισμοί που αφομοιώνουν το client virtualization μπορούν να περιορίσουν τα ετήσια κόστη τους παροχής υπηρεσιών PCs έως και κατά 50%, σύμφωνα με την IDC. Αναλυτικότερα:

Μικρότερα κόστη πλατφόρμας. Παρά τη σεβαστή αρχική επένδυση για την απόκτηση του virtualized λογισμικού και την αρχική επένδυση για servers και storage, τα virtualized clients μειώνουν τα συνολικά κόστη των desktop services σε βάθος 3-5 ετών. Tα ετήσια κόστη για τις υποδομές virtualized desktop είναι έως και 40% χαμηλότερα από αυτά για τα παραδοσιακά PCs. Το μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (ΤCO, Total Cost of Ownership) μειώνει το κόστος εγκαταστάσεων για χώρο, HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning), προστασία και παροχή ενέργειας έως και κατά 30%, ακόμα και αν λάβει κανείς τις πρόσθετες απαιτήσεις χώρου στο data center για την εξυπηρέτηση των αναγκών του VDI. Συνήθως οι οργανισμοί παρατείνουν τον κύκλο αντικατάστασης των VDI end devices από τα 3,3 χρόνια, το οποίο είναι τυπικό για τα PCs, στα 5,4 χρόνια, κάτι που όχι μόνο μειώνει τα ετήσια κόστη για τις συσκευές, αλλά επίσης και τα κόστος παραγωγικότητας των χρηστών (που σχετίζεται με την αντικατάσταση των συσκευών που χρησιμοποιούν στη δουλειά τους).

Αύξηση λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Η συνένωση IT assets σε virtualized υποδομές αυξάνει την ικανότητα των Διευθύνσεων Πληροφορικής να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες ΙΤ. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι οργανισμοί μπορούν να υποστηρίξουν τον αυξανόμενο αριθμό mobile desktop users και των επιχειρηματικών εφαρμογών που διατίθονται στους χρήστες τους, χωρίς να αυξήσουν το εργατικό δυναμικό του ΙΤ. Σύμφωνα με τη μελέτη της IDC, οι οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των υποστηριζόμενων εφαρμογών κατά 72% και, παράλληλα, να μειώσουν τις εργατοώρες που δαπανώνται στην υποστήριξη και διαχείριση των παραδοσιακών desktops κατά 52%. Σε μια εποχή όπου όλοι οι οργανισμοί προσπαθούν να εξοικονομήσουν πόρους, το πραγματικό όφελος της αυξημένες λειτουργικής αποτελεσματικότητας είναι η ικανότητα ενσωμάτωσης δράσεων μετασχηματισμού, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη πρόσθετου προσωπικού και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις.

Σταθερή και ασφαλής υπηρεσία. Η προστασία συστημάτων σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και η υποστήριξη τυποποιημένου περιεχομένου PC και ρυθμίσεων αποφέρει πολλά οφέλη, όπως είναι η προστασία των περιουσιακών στοιχείων από καταστροφή και κλοπή. Η ασφάλεια φυσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για πανεπιστημία /σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικές υπηρεσίες και απομακρυσμένες περιοχές. Το πιο σημαντικό είναι ότι το ΙΤ μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο μέσα από ένα software περιβάλλον, διασφαλίζοντας σταθερές και συμβατές εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Επιπρόσθετα, το IT μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση σε εξωτερικές συσκευές storage, ώστε να παρεμποδίσει χρήστες να κατεβάσουν ευαίσθητα δεδομένα ή να κάνουν upload μη εξουσιοδοτημένο software. Ο έλεγχος δεδομένων αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για ορισμένες κυβερνητικές/στρατιωτικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα ιατρικά αρχεία.

Υψηλή ποιότητας υπηρεσίας. Μια από τις βασικές μετρήσεις της ποιότητας των υπηρεσιών είναι η αξιόπιστη παροχή επιχειρηματιών εφαρμογών που χρειάζονται οι τελικοί χρήστες για να κάνουν τη δουλειά τους. Κάθε ώρα χωρίς πρόσβαση σε αυτές είναι μόλις κατά 30% παραγωγική, έχοντας ως αποτέλεσμα μια κατά 70% σπατάλη του χρόνου των εργαζομένων. Επιπλέον, διαταραχές στη ροή εργασίας τείνουν να οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά χρησιμοποίησης των εφαρμογών, υπονομεύοντας την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ο κεντρικός έλεγχος των desktops επιτρέπει στο προσωπικό του IT να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές για την παροχή σταθερής πρόσβασης των χρηστών στις επιχειρηματικές εφαρμογές.

Το virtualization βελτιώνει την εμπειρία χρηστών κατά πολλούς τρόπους: ταχύτερη αρχική εγκατάσταση, μείωση του χρόνου για το φόρτωμα εφαρμογών κ.λπ. Σύμφωνα με την IDC, οι οργανισμοί που στράφηκαν στα virtualized desktops είδαν, κατά μέσο όρο, μια κατά 81% μείωση των ωρών που έχασαν οι χρήστες ένεκα των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας, όπως και μια κατά 62% μείωση του χρόνου που ο κάθε χρήστης σπαταλούσε απασχολούμενος με θέματα του help desk. Τελικά, σε ένα CVD περιβάλλον, οι χρήστες ξοδεύουν 89% λιγότερο χρόνο για δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης, όπως είναι η εγκατάσταση εφαρμογών και το troubleshooting πριν αναγκαστούν να απευθυνθούν στην τεχνική υποστήριξη για βοήθεια.

Συνολικά, σύμφωνα με την IDC, ένας χρήστης εξοικονομεί συνολικά 11,5 ώρες ετησίως, οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί τις ώρες που εξοικονομούνται αν το παραπάνω νούμερο πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των υπαλλήλων. Εκτός από τα οφέλη στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, η IDC κάνει λόγο και για βελτιώσεις στην παραγωγικότητα όλης της επιχείρησης – έως και κατά 75%.


Προοπτικές
Όπως προαναφέραμε, η δραματική αύξηση των φορητών συσκευών αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που οι τελικοί χρήστες αλληλεπιδρούν με το software. H ταχύτητα υιοθέτησης των φορητών συσκευών στο εταιρικό περιβάλλον είναι σχεδόν άνευ προηγουμένου και πολλοί οργανισμοί αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, κάτι που εντείνει την υιοθέτηση του client virtualization. Πολλοί οργανισμοί ΙΤ θα ανακαλύψουν ότι οι δοκιμές και τα αποτελέσματα των τεχνολογιών desktop virtualization μπορούν να πάρουν και να κοστίσουν περισσότερο από άλλες τεχνολογίες. Για να μεγιστοποιήσουν το ROI σε αυτά τα projects, οι οργανισμοί χρειάζεται να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη φάση δοκιμών έτσι ώστε να μην προκύψουν σημαντικές εκπλήξεις, όταν η τεχνολογία μπει στη φάση παραγωγής. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά πιθανά απρόοπτα που μπορούν να προκύψουν στο desktop virtualization και να αιφνιδιάσουν εκτός αν ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που υπάρχουν στο παραγωγικό περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το desktop virtualization είναι εντελώς διαφορετικό από το server virtualization και οι οργανισμοί δεν πρέπει να περιμένουν ένα άμεσο ROI. Η επιτυχής υλοποίηση ενός project desktop virtualization είναι ένα συνεχές ταξίδι βελτιστοποίησης και βελτίωσης διαδικασιών. Οποιαδήποτε προσδοκία μιας γρήγορης και «βρώμικης» μείωσης κόστος μέσα από το desktop virtualization είναι κατά πάσα πιθανότητα μη ρεαλιστική. Για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας που σχετίζεται με την εκμετάλλευση της αρχιτεκτονικής του desktop virtualization, οι οργανισμοί ΙΤ χρειάζεται να ακολουθήσουν μια συντηρητική προσέγγιση, όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων από τις ομάδες διαχείρισής τους. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα projects δεν θα υπόσχονται παραπάνω από αυτά που μπορούν να αποδώσουν και ότι η φήμη της τεχνολογίας δεν θα υποστεί ζημιά, αν δεν ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Και όπως γίνεται με οποιαδήποτε σημαντική πρωτοβουλία του ΙΤ, η απόκτηση της υποστήριξης της διοίκησης είναι κρίσιμη για την επιτυχία.

Εν κατακλείδι
Το desktop virtualization επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετακινηθούν από ένα επικεντρωμένο στα PCs ΙΤ σε ένα ΙΤ επικεντρωμένο στα δεδομένα ή στο cloud. Στην εποχή του mobility και του BYOD, το ΙΤ χρειάζεται να μετατοπιστεί από ένα επικεντρωμένο στα PCs κόσμο σε ένα μοντέλο data center, όπου τα επιχειρηματικά δεδομένα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται και προστατεύονται κεντρικά.

Σε αυτό το μοντέλο, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται, χρησιμοποιώντας τις δικές τους συσκευές, με την όλη διαχείριση των δεδομένων να γίνεται κεντροποιημένα. Αυτό αποτελεί μια βασική πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβουν οι CIOs, οι οποίοι επιχειρούν να μετασχηματίσουν τις Διευθύνσεις Πληροφορικής από διαχειριστές πόρων σε οργανισμούς διανομής υπηρεσιών. Μια ευέλικτη, επεκτάσιμη και αποτελεσματική όσον αφορά το κόστος υποδομή client virtualization βοηθάει τους CIOs να πετύχουν αυτήν τη μεταμόρφωση και να αποκτήσουν ένα μετρήσιμο ROI.

Tα παραδείγματα των οργανισμών που εφαρμόζουν λύσεις client virtualization στην παραγωγή δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι οργανισμοί ΙΤ μπορούν να αποκομίσουν σημαντική προστιθέμενη αξία όταν αναπτύσσουν κατάλληλα αυτή την τεχνολογία. Επιπλέον, καθώς το desktop virtualization μοχλεύει τα οφέλη που σχετίζονται με μια ευέλικτη υποδομή, οι οργανισμοί ΙΤ μπορούν να διαχειρίζονται χρήστες και desktops που πριν ήταν δύσκολο να το κάνουν χωρίς το desktop virtualization. Το client virtualization ως εκ τούτου θα συνεχίσει την ανάπτυξή του, ενώ καθώς θα ωριμάζει θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους και μεγαλύτερα ποσοστά στους οργανισμούς και σε άλλες κάθετες αγορές, πέρα από τον τυπικό της υγείας, της οικονομίας, του δημόσιου τομέα και της εκπαίδευσης, περιοχές στις οποίες δεσπόζει σήμερα.