Το Συμβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του ευρύτερα χρησιμοποιούμενου ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων.

Πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019 και βασικό στοιχείο για τη μελλοντική διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, το ενισχυμένο SIS θα βοηθήσει τους συνοριοφύλακες και την αστυνομία να εντοπίζουν καλύτερα τους επικίνδυνους εγκληματίες και τρομοκράτες.

Το ενισχυμένο SIS θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες βελτιώσεις: Νέες καταχωρίσεις για εγκληματίες και αποφάσεις επιστροφής, ενίσχυση της επαγρύπνησης για τρομοκρατικά εγκλήματα, αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά και τα άτομα που έχουν ανάγκη, εφαρμογή των απαγορεύσεων εισόδου, αυστηρότεροι κανόνες προστασίας δεδομένων, βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ενίσχυση της πρόσβασης των οργανισμών της ΕΕ.

Οι νέες λειτουργίες του SIS θα εφαρμοστούν σταδιακά, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό στα κράτη μέλη τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (δηλαδή το 2021). Ο οργανισμός eu-LISA, που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, θα αναλάβει το έργο της τεχνικής αναβάθμισης του SIS.