Ανοίγει ο δρόμος για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων στο Δημόσιο, καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για  την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ  των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης». 

Πρόκειται για ένα έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας, μαζί με το δικαίωμα  της προαίρεσης, 55 εκατ. ευρώ.  Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της δημόσιας διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο : –  Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της δημόσιας διοίκησης και ενισχύεται  και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών. –  Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης και πολιτών (G2C) καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B).

Η κατεύθυνση αυτή  έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της εθνικής πύλης gov.gr με την εισαγωγή  και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. –  Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.